התעמלות פנים | טל ריינהרץ-נקש | לוגו חברה שלום, אורח   התחבר טל ריינהרץ-נקש | התעמלות פנים | פורטרייט טל ריינהרץ-נקש
יוצרת ה-DVD ובעלת
סטודיו אאוטביט - כושר בכל מקום (פרטים נוספים)
054.6610491

 

תקנון אתר faceit.co.il

1.   כללי :
 

א.         faceit.co.il  (להלן: "האתר"), משמש כחנות וירטואלית לרכישת “הקורס המלא לאימון שרירי הפנים והצוואר" על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל.

ב.         בתקנון זה השימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות והכוונה היא גם לנקבה.

ג.          הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין אתר faceit.co.il  לפיכך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.

ד.         גלישה באתר ו/או רכישה בו, מעידה על הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התנאים המופיעים בתקנון זה, לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כלשימוש באתר.

 

2.   ביצוע רכישה באתר :
 

א.         אתר faceit.co.il מאפשר לך לרכוש את  “הקורס המלא לאימון שרירי הפנים והצוואר" באמצעותו, בדרך נוחה, מהירה, וקלה.

ב.         כל תושב ישראלי אשר מלאו לו 18 שנים וברשותו כרטיס אשראי בתוקף, של אחת מחברות האשראי הישראליות רשאי לבצע רכישות באתר.הרכישה מותנית בקבלת אישור של חברת האשראי לעסקה. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה.

ג.          על מנת להשלים את  תהליך ההזמנה/ הרכישה של, יש למלא פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה/הרכישה.הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם.
 
3.   תשלום ואספקה :
 

לאחר סיום ביצוע הרכישה המשתתף מחוייב מיידית בתשלום מלא בגין המוצר לפי מס' המוצרים אשר ביקש.

המחירים באתר faceit.co.il  כוללים מע"מ.

אספקת המוצרים תתבצע לבית הלקוח או לכל מקום ו/או בכל דרך שהיא שתתואם עם הלקוח, וכל זאת בהתאם ובכפוף לתנאי האספקה של אתר faceit.co.il
 
4.   תנאים נוספים :
 

א.         faceit.co.il  שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ולבטל את המכירה על פי שיקול דעתה, בין היתר באם יתברר לה שמתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית.

ב.         faceit.co.il  לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו רכישה של משתתף לא תתקבל במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ממשתתף לרכוש מוצרים.

ג.          faceit.co.il  לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתתפי המכירה או כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

ד.         faceit.co.il שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים ללא כל הודעה מוקדמת.

ה.         מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים באופן מלא או באופן חלקי,  ו/או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, רשאית faceit.co.il לבטל הרכישה, כולה או חלקה.

ו.          במידה ותחול טעות בהדפסה, בתיאור המוצר, ו/או במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר או בכל חומר הדפסה אחר, או בקבלת הנתונים ממבצע פעולה באתר, רשאית faceit.co.il, אך לא חייבת, לבטל את הרכישה הספציפית.
 
5.   המוצרים המוצעים לרכישה באתר :
 

המוצרים המוצעים לרכישה באתר הינם מוצרים חדשים באריזה מקורית בלבד. תנאי מוקדם לביצוע רכישה באתר הוא כי המוצר מצוי במלאי החברה.

במידה והמוצר אינו נמצא במלאי על אף הופעתו באתר  faceit_ver2.co.il, לא תהיה מחויבת במכירתו ולא תהיה כל טענה או תביעה בעניין זה לרוכש, בתנאי שהרוכש יקבל הודעה על היעדר המוצר מהמלאי

וכספו יוחזר לו במלואו.
 
6.    מדיניות ביטולים והחזרת מוצרים :
 

ניתן להחזיר מוצרים שרכשתם באתר תוך 14 ימים מיום קבלתם בתנאים הבאים:

*           הביטול/החזרה יעשה אך ורק בהודעה שתשלח בכתב בדואר אלקטרוני או בטלפון לשירות הלקוחות של האתר

*           המוצר ישלח (על חשבון הרוכש) אלינו כאשר הוא שלם ובאריזתו המקורית, שגם היא שלמה, והוא לא נפתח או נעשה בו כל שימוש.

*           סכום העסקה יוחזר לכם באותו אופן בו שילמתם (כרטיס אשראי) בניכוי דמי ביטול בשיעור 5%  מסך העסקה ודמי המשלוח, לאחר קבלת המוצר בחזרה.
 
 7.    שמירה על פרטיות :
 
במידה והזנתם את פרטיכם לאתר, אנו נשמור על פרטים אלו ולא נעביר אותם לגורם שלישי. כמו כן, אנו שומרים לעצמנו את הזכות, מעת לעת, לשלוח לכם הודעות אינפורמטיביות או פרסומיות מאתנו (שלנו או של גוף אחר). בכל עת עומדת לכם הזכות להימחק מרשימת התפוצה של האתר, באמצעות שליחת מייל אלינו עם בקשה להימחק מרשימת התפוצה
 
8.    מקום שיפוט והדין:
 

החל על השימוש באתר זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין עניין הנובע משימוש באתר יהיה בבתי המשפט המוסמכים בישראל במחוז תל-אביב בלבד.

 

בברכה הנהלת האתר.

 

כל הזכויות שמורות לטל ריינהרץ-נקש. tal@faceit.co.il האתר כתוב בלשון נקבה מטעמי נוחות אך מתייחס לשני המינים בשוויון מוחלט.